Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
 
สภาพทั่วไป

                ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทาง ๓๙  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำพูน ระยะทาง  ๑๔๔  กิโลเมตร  เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ไกลที่สุดของอำเภอลี้และจังหวัดลำพูน  การติดต่อสื่อสารการเดินทางหลักคือ ถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๘๗  เส้นทางสายลี้-ผาต้าย-ก้อ ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอลี้-ตำบลก้อ  รวมระยะทาง  ๓๙  กิโลเมตร  โดยมีรถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง  มีจำนวน 2 คัน และเวลาที่ออกจากจุดจอดที่ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะออกให้บริการจากตำบลก้อในช่วงเช้า เวลาประมาณ 06.00 น. และกลับเวลาประมาณ 11.30 น. ในวันเดียวกัน  ค่าโดยสารประมาณคนละ  ๗๐  บาท
                    ตำบลก้อ ยกฐานะจากสภาตำบลก้อ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  ๑๔  เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๓  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒๕๓๗  โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๒
องค์การบริหารส่วนตำบล ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลก้อ เป็นเทศบาลตำบลก้อ เมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ.2555 ปัจจุบันมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ  จำนวน  12  คน  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล จำนวน  5  คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555

ที่ตั้ง
   ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ อยู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เนื้อที่
   มีพื้นที่ประมาณ 531.921 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 332,450 ไร่

ภูมิประเทศ
   มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา มีลักษณะคล้ายกับกระทะ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และป่าไม้ ดินมีสภาพเป็นดินเหนียวปนทราย หน้าดินถูกชะล้างเนื่องจากความชื่นของพื้นที่

อาณาเขต
   เทศบาลตำบลก้อ ตั้งอยู่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ ระยะทาง 39 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
อำเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม่

สภาพภูมิอากาศ
   ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29.04c
   ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27.88c
   ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23.26c

การปกครอง
   เทศบาลตำบลก้อ มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้านและ 1 ชุมชน ประกอบด้วย
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนราษฎร (คน)
ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
2
3
4
ก้อทุ่ง
ก้อหนอง
ก้อจอก
ก้อท่า
255
182
230
350
342
217
289
332
351
228
282
350
693
445
571
682
  รวม 1,071 1,180 1,211 2,391

          ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน อ.ลี้ 25 เมษายน 2566


ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th